طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته بندی میگو

۱۵۰۰۰ تومان

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده

۱۵۰۰۰ تومان

راهنمای تهیه طرح کسب و کار

۲۰۰۰ تومان
0